0 مخالف

اگر $A$ خودتوان باشد، $I-A$ خودتوان است

<p>اگر $A$ خودتوان باشد، $I-A$ خودتوان است</p>

اگر $A$ خودتوان باشد، نشان دهید که $I-A$ خودتوان است.

# جبر خطی
پاسخ‌ها

$(I-A)^2 = (I-A)(I-A) =$

 

$I-A-A+A^2 = I- A-A+A =I-A$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ