0 مخالف

اگر $A \in M_{n \times n}(F)$ و $AA^t=0$، می‌توان نتیجه گرفت $A=0$؟

<p>اگر $A \in M_{n \times n}(F)$ و $AA^t=0$، می&zwnj;توان نتیجه گرفت $A=0$؟</p>

فرض کنید $A \in M_{n \times n}(F)$ و $AA^t=0$، آیا می‌توان نتیجه گرفت که $A=0$ است؟

# جبر خطی
پاسخ‌ها

خیر لزومی ندارد که $A=0$ باشد. فرض کنیم $F=\mathbb{C}$ و

 

A = 001+i1-i

در اینصورت:

 

AAt = 001+i1-i001+i1-it =

 

001+i1-i01+i01-i = 0000=0ولی همانطور که میبینیم $A \neq 0$ است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ