0 مخالف

آیا $(\mathbb{Z}-\{0\}, \cdot)$ زیرگروهی از گروه $(\mathbb{Q}-\{0\}, \cdot)$ است؟

<p>آیا $(\mathbb{Z}-\{0\}, \cdot)$ زیرگروهی از گروه $(\mathbb{Q}-\{0\}, \cdot)$ است؟</p>

آیا $(\mathbb{Z}-\{0\}, \cdot)$ زیرگروهی از گروه $(\mathbb{Q}-\{0\}, \cdot)$ است؟

# جبر
پاسخ‌ها

خیر، زیرا $2,3 \in \mathbb{Z}-\{0\}$ ولی $2,3$ در $\mathbb{Z}-\{0\}$ دارای وارون ضربی نیستند، چون وارون ضربی آنها به ترتیب $\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}$ است که متعلق به $\mathbb{Z}-\{0\}$ نیست.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ