0 مخالف

$R$ حلقه‌ی جابجایی و یکدار و $I$ یک ایده‌آل آن که $\dfrac{R}{I}$ یک $R$-مدول تصویری است

<p>$R$ حلقه&zwnj;ی جابجایی و یکدار و $I$ یک ایده&zwnj;آل آن که $\dfrac{R}{I}$ یک $R$-مدول تصویری است</p>

فرض کنیم $R$ یک حلقه‌ی جابجایی و یکدار و $I$ یک ایده‌آل آن باشد، به طوری که $\dfrac{R}{I}$ یک $R$-مدول تصویری است. در اینصورت:

  1. $I$ یک ایده‌آل اصلی و اول است.
  2. $I$ یک ایده‌آل اصلی و پوچ‌توان است.
  3. $I$ یک ایده‌آل خودتوان و اول است.
  4. $I$ یک ایده‌آل اصلی و خودتوان است.

# جبر # جبر پیشرفته
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 4.
قرار می‌دهیم $I$=$R$.

می‌دانیم هر ایده‌آل اول، ایده‌آلی سره است. بنابراین گزینه‌های 1 و 3 نمی‌توانند درست باشند. از طرفی چون حلقه‌ی $R$ یکدار است، حداقل عضو یک حلقه را دارد و نمی‌تواند پوچ‌توان باشد.

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ