0 مخالف

خارج کردن $4$ مهره به صورت تصادفی و یکجا از داخل جعبه‌ای حاوی $5$ مهره‌ی قرمز و $3$ مهره‌ی سبز

<p>خارج کردن $4$ مهره به صورت تصادفی و یکجا از داخل جعبه&zwnj;ای حاوی $5$ مهره&zwnj;ی قرمز و $3$ مهره&zwnj;ی سبز</p>

داخل جعبه‌ای $5$ مهره‌ی قرمز و $3$ مهره‌ی سبز وجود دارد، به چند طریق می‌توان تصادفی و یکجا $4$ مهره از این جعبه خارج کرد؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

داخل جعبه $8$ مهره داریم، و می‌خواهیم یک زیرمجموعه‌ی $4$ عضوی انتخاب کنیم، بنابراین داریم:

 

$\binom{8}{4} = \dfrac{8!}{4! \times 4!} = \dfrac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70 $

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ