0 مخالف

آرایه‌های ادبی بیت زیر را بررسی کنید.

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

<p>آرایه&zwnj;های ادبی بیت زیر را بررسی کنید.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;" align="justify"><span style="font-size: medium;">به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم</span></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;" align="justify"><span style="font-size: medium;">به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم</span></p>

کدام یک از آرایه‌های ادبی در بیت زیر به کار برده نشده است؟

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

1) تشبیه

2) جناس

3) تشخیص

4) ایهام

# ادبیات # ادبیات فارسی
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 3 یعنی تشخیص به کار برده نشده است زیرا:

خوابگاه عدم، اضافه‌ی تشبیهی است، بو و مو جناس دارند و بو ایهام دارد با دو معنی رایحه و آرزو

به بوی موی تو باشم معنی آرزوی رسیدن به موی یار هم می‌دهد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ