0 مخالف

چه آرایه‌های ادبی در عبارت زیر به کار برده شده است؟

... مرد نقال از صدایش ضجه می‌بارید و نگاهش مثل خنجر بود.

<p>چه آرایه&zwnj;های ادبی در عبارت زیر به کار برده شده است؟</p>
<p style="text-align: center;">... مرد نقال از صدایش ضجه می&zwnj;بارید و نگاهش مثل خنجر بود.</p>

در عبارت زیر از مهدی اخوان ثالث چه آرایه‌های ادبی یافت می‌شود؟ تکه‌ای از عبارت را که دارای آرایه‌ی مورد نظر است را بنویسید.

... مرد نقال از صدایش ضجه می‌بارید و نگاهش مثل خنجر بود.

# ادبیات
پاسخ‌ها

در باریدن ضجه، استعاره‌ی مکنیه و نوعی حس‌آمیزی

نگاهش مثل خنجر بود، تشبیه با ادات تشبیه مثل.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ