0 مخالف

نشان دهید هر زیرگروه از مرتبه $p^{(n-1)}$ در گروه از مرتبه $p^{(n)}$ یک زیرگروه نرمال است.

<p><span style="line-height: 24pt;">نشان دهید هر زیرگروه از مرتبه $p^{(n-1)}$ در گروه از مرتبه $p^{(n)}$ یک زیرگروه نرمال است.</span></p>

نشان دهید هر زیرگروه از مرتبه $p^{(n-1)}$ در گروه از مرتبه $p^{(n)}$ یک زیرگروه نرمال است.

# ریاضیات # جبر # نظریه گروه‌ها # مبانی جبر
پاسخ‌ها

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ