0 مخالف

دانش‌آموزی به جرم $60kg$ روی یک ترازوی فنری در آسانسور ساکن، ایستاده است. آسانسور با شتاب $\frac{1}{2}m/s²$ به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند. در این حالت ترازو چند نیوتون را نشان می‌دهد؟

<p><span style="line-height: 24pt;">دانش&zwnj;آموزی به جرم $60kg$ روی یک ترازوی فنری در آسانسور ساکن، ایستاده است. آسانسور با شتاب $\frac{1}{2}m/s&sup2;$ به طرف بالا شروع به حرکت می&zwnj;کند. در این حالت ترازو چند نیوتون را نشان می&zwnj;دهد؟</span></p>

دانش‌آموزی به جرم $60kg$ روی یک ترازوی فنری در آسانسور ساکن، ایستاده است. آسانسور با شتاب $\frac{1}{2}m/s²$ به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند. در این حالت ترازو چند نیوتون را نشان می‌دهد؟ ($g=10N/kg$)

# فیزیک
پاسخ‌ها

می‌دانیم که به شخص داخل آسانسور نیروی وزن ($W=mg$) و نیروی عمودی سطح یا تکیه‌گاه ($F_{N}$) وارد می‌شود.

عددی که ترازو نشان می‌دهد، نیرویی است که شخص به ترازو وارد می‌کند ($F^{\prime}_{N}$) که همان عکس العمل نیروی عمودی سطح است یعنی

$F^{\prime}_{N}=F_{N}$

از طرفی آسانسور با شتاب $\frac{1}{2}$ به سمت بالا حرکت می‌کند، پس می‌توان نوشت

$F=ma$

$F_{N}-W=ma$

$F_{N}=mg+ma$

$F^{\prime}_{N}=F_{N}=m(g+a)$

$F^{\prime}_{N}=60\times(10+\frac{1}{2})=630N$

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط