0 مخالف

تعداد حالات ممکن برای نشستن $n$ بچه روی $n$ صندلی به شرطی که فاصله آنها حداکثر یک صندلی باشد

<p><span style="line-height: 24pt;">تعداد حالات ممکن برای نشستن $n$ بچه روی $n$ صندلی به شرطی که فاصله آنها حداکثر یک صندلی باشد</span></p>

فرض کنید یک ردیف از $n$ صندلی داریم که قرار است $n$ بچه روی آن بنشینند. یک بچه می‌تواند در روی هر صندلی بشیند، بچه بعدی با حداکثر یک فاصله از بچه قبلی می‌تواند بنشیند. تعداد حالات ممکن نشستن برای این n بچه را بدست آورید.

نکته: حل با استفاده از رابطه بازگشتی می‌باشد.

# ریاضیات # ترکیبیات # الگوریتم # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

اینکه فاصله هر بچه از بچه قبلی حداکثر یک باشد یعنی اگر فرض کنیم بچه $i$-ام در صندلی $\pi(i)$ و بچه $j$-ام در صندلی $\pi(j)$ هستند، اگر دو بچه در ابتدا کنار هم بودند یعنی

$|i-j|=1$

آنگاه حداکثر یک صندلی بین صندلی‌های آنها باشد یعنی

$|\pi(i)-\pi(j)| \leq2$

پس فرض کنیم $P_n$ تعداد جایگشت‌های $\pi$ از $\{1,2, \ldots , n\}$ باشد به طوری که برای هر $i$ و $j$ در $\{1,2, \ldots , n\}$ اگر

$|i-j|=1$

آنگاه

$|\pi(i)-\pi(j)| \leq2$

نشان دادیم که برای $n\geq2$، مقدار

$P_{n+5}-P_{n+4}-P_{n+3}+P_{n}$

به $n$ بستگی ندارد و همواره داریم

$P_{n+5}-P_{n+4}-P_{n+3}+P_{n}=4$

بنابراین

$P_{n+5}=P_{n+4}+P_{n+3}-P_{n}+4$

 

0 مخالف

فرض کنیم $P_n$ تعداد جایگشت‌های $\pi$ از $\{1,2, \ldots , n\}$ باشد به طوری که برای هر $i$ و $j$ در $\{1,2, \ldots , n\}$ اگر

$|i-j|=1$

آنگاه

$|\pi(i)-\pi(j)| \leq2$

می‌خواهیم نشان دهیم که برای $n\geq2$، مقدار

$P_{n+5}-P_{n+4}-P_{n+3}+P_{n}$

به $n$ بستگی ندارد و مقدار آن را بیابیم.

ابتدا فرض کنیم $n \geq 3$. ما جایگشت‌های $\pi$ که با $P_{n}$ شمرده می‌شوند را به شکل دنباله‌ی زیر می‌نویسیم

$\pi(1), \pi(2), \ldots , \pi(n)$

فرض کنیم

$U_{n}$ تعداد جایگشت‌های شمرده شده با $P_{n}$ باشد که با $n-1,n$ تمام می‌شوند،

$V_{n}$ تعدادی باشد که با $n,n-1$ تمام می‌شوند،

$W_{n}$ تعدادی باشد که با $n-1$ شروع و با $n-2,n$ تمام می‌شوند،

$T_{n}$ تعدادی باشد که با $n-2,n$ تمام می‌شوند ولی با $n-1$ شروع نمی‌شوند و

$S_{n}$ تعدادی باشد که $n-1,n$ را به طور متوالی با این ترتیب دارد ولی نه در ابتدا یا انتهای جایگشت.

واضح است که هر جایگشت $\pi$ شمرده شده با $P_{n}$ دقیقا در یکی از مجموعه‌های شمرده شده با $U_n ,V_n, W_n, T_n, S_n$ قرار دارد و یا معکوس چنین جایگشتی است. بنابراین

$P_n =2(U_n + V_n + W_n + T_n + S_n)$

با بررسی اینکه چگونه هر یک از عناصر موجود در مجموعه‌های شمارش شده توسط $U_{n+1} ,V_{n+1}, W_{n+1}, T_{n+1}, S_{n+1}$ را می‌توان از یک عنصر (منحصر به فرد) در یکی از مجموعه‌های شمارش شده توسط $U_n ,V_n, W_n, T_n, S_n$ با درج مناسب عنصر $n+1$ ام، به دست آورد، روابط بازگشتی زیر را بدست می آوریم
$U_{n+1}=U_{n} +W_{n} +T_{n}$
$V_{n+1}=U_{n}$
$W_{n+1}=W_{n}$
$T_{n+1}=V_{n}$
$S_{n+1}=S_{n}+V_{n}$
همچنین واضح است که برای هر $n$
$W_{n}=1$
تا اینجا فرض کردیم $n \geq 3$، اما بررسی اینکه برای $n=2$ دنباله‌ی $P_n, U_n ,V_n, W_n, T_n, S_n$ در تساوی‌های بالا صدق می‌کند ساده است. بنابراین برای هر $n \geq 2$
 
$P_{n+5} =2(U_{n+5}+V_{n+5}$
$+W_{n+5}+T_{n+5}+S_{n+5})$
$=2((U_{n+4}+W_{n+4}+T_{n+4})+U_{n+4}$
$+W_{n+4}+V_{n+4}+(S_{n+4}+V_{n+4}))$
$=P_{n+4}+2(U_{n+4}+W_{n+4}+V_{n+4})$
$=P_{n+4}+2((U_{n+3}+W_{n+3}+T_{n+3})$
$+W_{n+3}+U_{n+3})$
$=P_{n+4}+P_{n+3}$
$+2(U_{n+3}-V_{n+3}+W_{n+3}-S_{n+3})$
$=P_{n+4}+P_{n+3}$
$+2((U_{n+2}+W_{n+2}+T_{n+2})-U_{n+2}$
$+W_{n+2}-(S_{n+2}-V_{n+2}))$
$=P_{n+4}+P_{n+3}$
$+2(2W_{n+2}+T_{n+2}-S_{n+2}-V_{n+2})$
$=P_{n+4}+P_{n+3}+2(2W_{n+1}+V_{n+1}$
$-(S_{n+1}+V_{n+1})-U_{n+1})$
$=P_{n+4}+P_{n+3}$
$+2(2W_{n}+U_{n}-(S_{n}+V_{n})-U_{n}$
$-(U_{n}+W_{n}+T_{n}))$
$=P_{n+4}+P_{n+3}-P_{n}+4$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ