0 مخالف

بزرگی تغییر تکانه یک توپ بولینگ بعد از برخورد یک توپ گلف با آن

<p><span style="line-height: 24pt;">بزرگی تغییر تکانه یک توپ بولینگ بعد از برخورد یک توپ گلف با آن</span></p>

توپ گلفی با تکانه 3kg.m/s به توپ بولینگ ساکنی برخورد رو در رو می‌کند و با تکانه 1kg.m/s در همان راستا به عقب برمی‌گردد. بزرگی تغییر تکانه توپ بولینگ چند kg.m/s است؟

# فیزیک
پاسخ‌ها

می‌دانیم که تکانه‌ی خطی کل سیستم ثابت است، پس داریم

$\Delta p_1 + \Delta p_2 =0$

$\Delta p_1 = - \Delta p_2$

تکانه جسم یک در ابتدا $3kg.m/s$ بوده و بعد از برخورد با جسم دو $-1 kg.m/s$ شده است.

تکانه جسم دو هم در ابتدا برابر با صفر بوده، پس داریم

$\Delta p_1 = -1-3=-4$

$\Rightarrow \Delta p_2 = 4$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط