0 مخالف

نشان دهید که اگر $H$ و $K$ زیرگروه‌های گروه $G$ باشند، آنگاه $H \cap K$ نیز زیرگروه $G$ است.

<p><span style="line-height: 24pt;">نشان دهید که اگر $H$ و $K$ زیرگروه&zwnj;های گروه $G$ باشند، آنگاه $H \cap K$ نیز زیرگروه $G$ است.</span></p>

نشان دهید که اگر $H$ و $K$ زیرگروه‌های گروه $G$ باشند، آنگاه $H \cap K$ نیز زیرگروه $G$ است.

آیا می‌توان نتیجه گرفت که اشتراک هر تعداد از زیرگروه‌های $G$، چه تعداد متناهی و چه نامتناهی، باز هم زیرگروه $G$ است؟

# جبر # مبانی جبر
پاسخ‌ها

اشتراک هر تعداد از زیرگروه‌های $G$، زیرگروهی از $G$ است زیرا شامل عضو همانی است و اگر

$a,b \in \bigcap^{\infty}_{i=1} H_{i}$

 آنگاه به ازای هر $i$

 $a,b \in H_{i}$

بنابراین برای هر $i$

$ab^{-1} \in H_{i}$

پس

$ab^{-1} \in \bigcap^{\infty}_{i=1} H_{i}$

0 مخالف

چون $H$ و $K$ هر دو زیرگروه $G$ هستند، به وضوح عضو همانی $e$ در هر دوی این زیرگروه‌ها هست. بنابراین

$e \in H \cap K$

پس $H \cap K$ یک زیرمجموعه ناتهی از گروه $G$ است.

فرض کنیم $a,b \in H \cap K$، آنگاه $a,b \in H$ و $a,b \in K$ و چون $H$ و $K$ زیرگروه‌های $G$ هستند، داریم

$ab \in H$ و $a^{-1} \in H$

$ab \in K$ و $a^{-1} \in K$

پس

$ab \in H \cap K$ و $a^{-1} \in H \cap K$

بنابراین $H \cap K$ زیرگروه $G$ است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ