0 مخالف

طول فنری که درون آسانسوری در حال حرکت قرار دارد و وزنه‌ای به آن آویزان است

<p><span style="line-height: 24pt;">طول فنری که درون آسانسوری در حال حرکت قرار دارد و وزنه&zwnj;ای به آن آویزان است</span></p>

وزنه‌ای به جرم $2kg$ را به فنری به طول $15cm$ که ثابت آن $10N/cm$ است، می‌بندیم و فنر را از سقف یک آسانسور می‌آویزیم. اگر آسانسور در حالی که به طرف پایین حرکت می‌کند، با شتاب $2 m/s^2$ متوقف شود، طول فنر چند سانتی متر می‌شود؟

$(g=10 m/s^2)$

# فیزیک
پاسخ‌ها

چون آسانسور به سمت پایین حرکت می‌کند داریم

$mg-F_{e}=ma$

$F_{e}=m(g-a)$

$F_{e}=2\times (10-2)=16$

از طرفی می‌دانیم نیروی کشسانی فنر برابر است با

$F_{e}=k \Delta x$

$16=10 \times \Delta x$

$x_1 - x_0=1.6$

$x_1=1.6+15=16.6cm$

پس طول فنر 16.6 سانتی متر می‌شود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط