0 مخالف

درصد جرمی ایزوتوپی از یک عنصر

<p><span style="line-height: 24pt;">درصد جرمی ایزوتوپی از یک عنصر</span></p>

اگر عنصر X دارای سه ایزوتوپ با اعداد جرمی 24 و 25 و 26 باشد و درصد جرمی ایزوتوپ سنگین 10% باشد و جرم اتمی میانگین آن 24/3g باشد، درصد جرمی ایزوتوپ سبک‌تر چند درصد است؟

# شیمی
پاسخ‌ها

فرض کنیم سه ایزوتوپ با اعداد جرمی 24 و 25 و 26 به ترتیب دارای درصدهای جرمی $x$ و $y$ و 10 باشند، پس داریم

$x+y+10=100$

و

$24.3=\frac{(26 \times 10)+(25 \times (90-x))+(24 \times x)}{100}$

بنابراین

$x=80$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ