0 مخالف

واژه‌های مشخص شده در عبارت زیر، به ترتیب، معرف چه نوع اسبی هستند؟

 

(باز زین و برگ را بر گرده‌ی کهرها و کرندها نهادند.)

<p style="margin-right: 0.01in; margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: right;" align="right">واژه&zwnj;های مشخص شده در عبارت زیر، به ترتیب، معرف چه نوع اسبی هستند؟</p>
<p style="margin-right: 0.01in; margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: right;" align="right">&nbsp;</p>
<p style="margin-right: 0.01in; margin-bottom: 0in; line-height: 100%; text-align: center;" align="right">(باز زین و برگ را بر گرده&zwnj;ی کهرها و کرندها نهادند.)</p>

واژه‌های مشخص شده در عبارت زیر، به ترتیب، معرف چه نوع اسبی هستند؟

 

 

(باز زین و برگ را بر گرده‌ی کهرها و کرندها نهادند.)

 

 

  1. سرخ و سیاه/ زرد و بور
  2. زرد و بور/ سرخ و سیاه
  3. خال خال/ سرخ و سیاه
  4. سرخ و سیاه/ خال خال

# ادبیات # ادبیات فارسی
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 1

 
کهر: اسبی که رنگش سرخ مایل به سیاهی باشد
کُرند: اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ