0 مخالف

ضریب انبساط گرمایی فلزِ آونگ یک ساعت دیواری

<p><span style="line-height: 24pt;">ضریب انبساط گرمایی فلزِ آونگ یک ساعت دیواری<br /></span></p>

یک ساعت دیواری که آونگی فلزی دارد در دمای t1=+15°C در هر شبانه‌روز به اندازه‌ی τ1=5s جلو می‌افتد. همین ساعت در دمای t2=+30°C در هر شبانه‌روز به اندازه‌ی τ2=10s عقب می‌ماند. ضریب انبساط گرمایی α را برای فلزی که آونگ از آن ساخته شده است، پیدا کنید. توجه داشته باشید که دوره‌ی تناوب نوسان‌های یک آونگ T=2πlg است که در این رابطه l طول آونگ و g شتاب گرانشی است.

# فیزیک # فیزیک مولکولی
پاسخ‌ها

فرض کنیم که آونگِ یک ساعت دیواری که به طور دقیق کار می‌کند، در طول شبانه‌روز N نوسان انجام بدهد. در دمای t1 آونگِ ساعت دیواری مورد نظر تعداد N نوسان در n-5 ثانیه (که n=86400 تعداد ثانیه‌ها در طول یک شبانه‌روز است) و در دمای t2 تعداد N نوسان را در n+10 ثانیه انجام خواهد داد. دوره‌ی تناوب نوسان‌ها به ترتیب برابر خواهد بود با T1=n-5N و T2=n+10N.

بنابراین

T1T2=n-5n+101-15n

از سوی دیگر با توجه به اینکه دوره‌ی تناوب نوسان‌های آونگ برابر است با T=2πlg، داریم

T1T2=1+αt11+αt21+αt1-t21+α2t1-t2

با مساوی هم قرار دادن عبارت‌هایی که برای نسبت دوره‌ی تناوب‌ها به دست آوردیم، داریم

α30t2-t1n2.3×10-5

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط