0 مخالف

ساخت دماسنج مینیمم و دماسنج ماکزیمم با استفاده از پدیده قابلیت تَر شدن و قابلیت تَر نشدن

<p><span style="line-height: 24pt;"> ساخت دماسنج مینیمم و دماسنج ماکزیمم با استفاده از پدیده قابلیت تَر شدن و قابلیت تَر نشدن<br /></span></p>

با استفاده از پدیده قابلیت تَر شدن و قابلیت تَر نشدن، چگونه می‌توان یک دماسنج مینیمم و یک دماسنج ماکزیمم ساخت؟

# فیزیک # فیزیک مولکولی
پاسخ‌ها

یک دماسنج ماکزیمم می‌تواند به این روش ساخته شود: یک جسم کوچک غیر قابل تَر شدن که می‌تواند آزادانه حرکت کند، مانند شکل زیر درون لوله‌ی یک دماسنج افقى قرار داده می‌شود.
 
دماسنج ماکزیمم
 
مکان جسم دماى ماکزیمم را نشان می‌دهد، چون وقتى که مایع منبسط می‌شود، جسم در امتداد لوله حرکت می‌کند و وقتى که مایع داخل لوله منقبض می‌شود، جسم در جاى خود باقى می‌ماند.
 
براى ساختن یک دماسنج مینیمم، یک جسم غیر قابل تَر شدن را باید در مایع داخل لوله قرار داد.

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط