0 مخالف

نشان دهید اگر در حلقه‌ی R عناصر a و b و a+b خودتوان باشند، آنگاه ab نیز خودتوان است.

<p><span style="line-height: 24pt;">نشان دهید اگر در حلقه&zwnj;ی&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>R</mi></math> عناصر&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi></math> و&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi></math> و&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>+</mo><mi>b</mi></math> خودتوان باشند، آنگاه&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mi>b</mi></math> نیز خودتوان است.</span></p>

نشان دهید اگر در حلقه‌ی R عناصر a و b و a+b خودتوان باشند، آنگاه ab نیز خودتوان است.

# ریاضیات # جبر # نظریه حلقه‌ها # مبانی جبر
پاسخ‌ها

از اینکه a و b و a+b خودتوان هستند، داریم

 

a+b=a+b2=a+ba+b=a2+ab+ba+b2=a+ab+ba+b

 

بنابراین ab+ba=0 و ab=-ba. اکنون می‌توان نوشت

 

ab=a2b=aab=a-ba=-aba=--baa=ba2=ba

 

در نتیجه a و b با هم جابجا می‌شوند. پس ab2=a2b2=ab، یعنی ab خودتوان است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ