0 مخالف

باقیمانده عدد 231+331+431 بر هفت چیست؟

<p>باقیمانده عدد <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mn>2</mn><mn>31</mn></msup><mo>+</mo><msup><mn>3</mn><mn>31</mn></msup><mo>+</mo><msup><mn>4</mn><mn>31</mn></msup></math> بر هفت چیست؟</p>

باقیمانده عدد 231+331+431 بر هفت کدام گزینه است؟

  1. صفر
  2. 2
  3. 3
  4. 4

# ریاضیات # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

بر طبق قضیه فرما می‌دانیم:

ap-1 p1

در نتیجه 2671 و اگر دو طرف را به توان 5 برسانیم داریم 23071 و در نتیجه 23172.

به طور مشابه داریم 33173 و 43174.

بنابراین

231+331+43172 + 3 + 4 72

پس گزینه‌ی 2 صحیح است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ