0 مخالف

دانشجویی هر روز بعد از کلاس درس به یکی از سه نوع بازی کامپیوتری می‌پردازد. به چند طریق می‌تواند هر روز بازی کند به طوری که در طول یک هفته‌ی تحصیلی هر یک از سه نوع بازی را حداقل یک بار انجام دهد؟

<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 24pt;">دانشجویی هر روز بعد از کلاس درس به یکی از سه نوع بازی کامپیوتری می&zwnj;پردازد. به چند طریق می&zwnj;تواند هر روز بازی کند به طوری که در طول یک هفته&zwnj;ی تحصیلی هر یک از سه نوع بازی را حداقل یک بار انجام دهد؟</span></p>

دانشجویی هر روز بعد از کلاس درس به باشگاهی می‌رود و به یکی از سه بازی کامپیوتری M، L یا S می‌پردازد. به چند طریق می‌تواند هر روز به یک بازی بپردازد به طوری که در طول یک هفته‌ی تحصیلی (5 روز) هر یک از سه نوع بازی را حداقل یک بار انجام دهد؟

# ریاضیات # ترکیبیات # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

این مسئله را می‌توان به صورت توزیعی نیز بیان کرد، زیرا در حقیقت به دنبال راه‌های توزیع 5 شیء متمایز (شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه) در سه جعبه‌ی متمایز (بازی‌های کامپیوتری) هستیم به طوری که هیچ جعبه‌ای خالی نماند.

0 مخالف

فرض کنیم مجموعه‌ی U شامل تمام جایگشت‌های به اندازه‌ی 5 باشد که از مجموعه‌ی سه بازی انتخاب می‌شوند و تکرار در این انتخاب مجاز است. مجموعه‌ی A معرف زیرمجموعه‌ی همه‌ی دنباله‌هایی از 5 بازی در طول هفته است که در آنها بازی L انجام نمی‌شود. مجموعه‌های B و C نیز به صورت مشابه تعریف می‌شوند و به ترتیب شامل بازی M و S نیستند.

U=35A=B=C=25AB=AC=BC=15=1ABC=0

لذا بنا بر فرمول

A¯B¯C¯=ABC¯=U-ABC=U-A-B-C+AB+AC+BC-ABC

دانشجو می‌تواند بازی روزانه‌اش را در طول هفته به

A¯B¯C¯=35-3×25+3×15-0=150

طریق انتخاب کند به طوری که هر یک از سه نوع بازی را حداقل یکبار انجام دهد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ