0 مخالف

فرض کنید f,g:+، fn=n و gn=log2n برای n+. نشان دهید که gOf ولی fOg.

<p style="text-align: right;"><span style="line-height: 24pt;">فرض کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mo>,</mo><mi>g</mi><mo>:</mo><msup><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi><mo>+</mo></msup><mover><mo>&#8594;</mo><mrow></mrow></mover><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi></math>، <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mfenced><mi>n</mi></mfenced><mo>=</mo><mi>n</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>g</mi><mfenced><mi>n</mi></mfenced><mo>=</mo><msub><mi>log</mi><mn>2</mn></msub><mfenced><mi>n</mi></mfenced></math> برای <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>n</mi><mo>&#8712;</mo><msup><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi><mo>+</mo></msup></math>. نشان دهید که <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>g</mi><mo>&#8712;</mo><mi>O</mi><mfenced><mi>f</mi></mfenced></math> ولی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mo>&#8713;</mo><mi>O</mi><mfenced><mi>g</mi></mfenced></math>.</span></p>

فرض کنید f,g:+، fn=n و gn=log2n برای n+. نشان دهید که gOf ولی fOg.

راهنمایی: limnnlog2n=+

# ریاضیات # ترکیبیات # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

برای همه مقادیر n1، log2nn. پس با فرض k=1 و m=1 داریم

gn=log2nn=m·n=mfn

بنابراین gOf. برای اینکه نشان دهیم fOg، ابتدا  با استفاده از قاعده‌ی هوپیتال در حسابان داریم

limnnlog2n=+

حال چون limnnlog2n=+، برای هر m+ و k+، nای متعلق به + وجود دارد به طوری که nlog2n>m یا

fn=n>mlog2n=mgn

بنابراین fOg.

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ