0 مخالف

اگر g:+ و c، تابع cg:+ را بوسیله‌ی cgn=cgn، برای هر n+ تعریف می‌کنیم. ثابت کنید که اگر f,g:+ با fOg، آنگاه fOcg به ازای c+، c0.

<p><span style="line-height: 24pt;">اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>g</mi><mo>:</mo><msup><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi><mo>+</mo></msup><mover><mo>&#8594;</mo><mrow></mrow></mover><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>c</mi><mo>&#8712;</mo><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi></math>، تابع <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>c</mi><mi>g</mi><mo>:</mo><msup><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi><mo>+</mo></msup><mover><mo>&#8594;</mo><mrow></mrow></mover><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi></math> را بوسیله&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mi>c</mi><mi>g</mi></mrow></mfenced><mfenced><mi>n</mi></mfenced><mo>=</mo><mi>c</mi><mfenced><mrow><mi>g</mi><mfenced><mi>n</mi></mfenced></mrow></mfenced></math>، برای هر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>n</mi><mo>&#8712;</mo><msup><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi><mo>+</mo></msup></math> تعریف می&zwnj;کنیم. </span><span style="line-height: 24pt;">ثابت کنید که اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mo>,</mo><mi>g</mi><mo>:</mo><msup><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi><mo>+</mo></msup><mover><mo>&#8594;</mo><mrow></mrow></mover><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi></math> با <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mo>&#8712;</mo><mi>O</mi><mfenced><mi>g</mi></mfenced></math>، آنگاه&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mo>&#8712;</mo><mi>O</mi><mfenced><mrow><mi>c</mi><mi>g</mi></mrow></mfenced></math> به ازای <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>c</mi><mo>&#8712;</mo><msup><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi><mo>+</mo></msup></math>، <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>c</mi><mo>&#8800;</mo><mn>0</mn></math>.</span></p>

اگر g:+ و c، تابع cg:+ را بوسیله‌ی cgn=cgn، برای هر n+ تعریف می‌کنیم.

ثابت کنید که اگر f,g:+ با fOg، آنگاه fOcg به ازای c+، c0.

راهنمایی: فرض کنید f,g:+. می‌گوییم g بر f غالب (یا f مغلوب g) است اگر ثابت‌های m+ و k+ وجود داشته باشند به طوری که به ازای هر مقدار n+ و nk، نابرابری fnmgn برقرار باشد. وقتی f مغلوب g باشد می‌نویسیم fOg. در واقعا Og معرف مجموعه‌ی همه‌ی توابع با دامنه + و برد است که مغلوب g هستند.

# ریاضیات # ترکیبیات # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

چون fOg لذا مقادیری مانند m+ و k+ می‌توان یافت به طوری که برای همه مقادیر nk،

fnmgn

اما در اینصورت برای همه مقادیر nk،

fnmccgn

لذا fOcg.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ