0 مخالف

برای هر n، n0 ثابت کنید 22n+1+1 بر 3 و n3+n+13+n+23 بر 9 بخش‌پذیر هستند و n77+n33+11n21 عددی صحیح است.

<p><span style="line-height: 24pt;">برای هر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>n</mi><mo>&#8712;</mo><mi mathvariant="normal">&#8484;</mi></math>، <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>n</mi><mo>&#8805;</mo><mn>0</mn></math> ثابت کنید</span><span style="line-height: 24pt;"> <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mn>2</mn><mrow><mn>2</mn><mi>n</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mo>+</mo><mn>1</mn></math> بر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>3</mn></math> و</span><span style="line-height: 24pt;">&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi>n</mi><mn>3</mn></msup><mo>+</mo><msup><mfenced><mrow><mi>n</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mn>3</mn></msup><mo>+</mo><msup><mfenced><mrow><mi>n</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced><mn>3</mn></msup></math> بر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>9</mn></math> بخش&zwnj;پذیر هستند و</span><span style="line-height: 24pt;"> <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><msup><mi>n</mi><mn>7</mn></msup><mn>7</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><msup><mi>n</mi><mn>3</mn></msup><mn>3</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><mn>11</mn><mi>n</mi></mrow><mn>21</mn></mfrac></math> عددی صحیح است.</span></p>

برای هر n، n0 ثابت کنید که

الف) 22n+1+1 بر 3 بخش‌پذیر است.

ب) n3+n+13+n+23 بر 9 بخش‌پذیر است.

ج) n77+n33+11n21 عددی صحیح است.

# ریاضیات # ترکیبیات # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

ج) فرض کنیم n=0

n77+n33+11n21=0

که عددی صحیح است. لذا حکم برای این حالت برقرار است. با فرض اینکه حکم برای n=k0 برقرار باشد، خواهیم داشت

k77+k33+11k21

حال به حالت n=k+1 برمی‌گردیم. در این حالت داریم

k+177+k+133+11k+121=k77+k33+11k21+7k6+21k5+35k4+35k3+21k2+7k7+3k2+3k3+17+13+1121

که بنابر فرض استقرا اولین جمعوند عددی صحیح است و جمعوند دوم و سوم نیز چون صورتشان بر مخرجشان بخش‌پذیر است، اعدادی صحیح هستند. لذا درستی حکم برای n=k+1 بستگی به این دارد که آخرین جمعوند عددی صحیح است یا خیر. اما این جمعوند عددی صحیح است زیرا

17+13+1121=3+7+1121=1

بنابراین بر اساس اصل استقرای ریاضی، حکم برای همه‌ی مقادیر n برقرار است.

0 مخالف

ب) گزاره برای حالت n=0 برقرار است زیرا

03+0+13+0+23=9

حال درستی قضیه را برای n=k0 می‌پذیریم و برای n=k+1 بررسی می‌کنیم.

داریم

k+13+k+23+k+33=k+13+k+23+k3+9k2+27k+27=k3+k+12+k+23+9k2+3k+3

که در آن اولین جمعوند بنابر فرض استقرا بر 9 بخش‌پذیر است. بنابراین چون حکم برای n=0 درست است و درست بودن برای n=k0، درستی برای n=k+1  نتیجه می‌دهد، لذا از اصل استقرای ریاضی نتیجه می‌شود که حکم برای همه‌ی اعداد صحیح n0 درست است.

0 مخالف

الف) برای n=0 داریم

22n+1+1=2+1=3

لذا در این حالت حکم برقرار است. حال فرض کنیم برای n=k، 22k+1 بر 3 بخش‌پذیر باشد، می‌خواهیم ثابت کنیم برای n=k+1 نیز حکم برقرار است.

از آنجایی که داریم

22k+1+1+1=22k+3+1=422k+1+1=422k+1+1-3

و 3 هر دو عددِ 22k+1+1 و 3 را عاد می‌کند، نتیجه می‌شود که 3 عدد 22k+1+1+1 را عاد می‌کند. بنابراین وقتی حکم برای n=k درست باشد، برای n=k+1 نیز درست است. لذا بنابر اصل استقرای متناهی نتیجه برای همه‌ی مقادیر n حاصل می‌شود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ