0 مخالف

معادله‌ی خط گذرنده از نقطه‌ی 0,1,2 و عمود متقاطع بر خط x + 1 = y - 1 = Z

<p>معادله&zwnj;ی خط گذرنده از نقطه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></math> و عمود متقاطع بر خط <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>Z</mi></math></p>

معادله‌ی خط گذرنده از نقطه‌ی 0,1,2 و عمود متقاطع بر خط x +1 = Y - 1 = Z را محاسبه کنید.

# جبر خطی # هندسه تحلیلی
پاسخ‌ها

ابتدا خط را پارامتری کرده و نقطه‌ای دلخواه از آن را در نظر می‌گیریم.

D:x = t-1y = t+1z=t

با نقطه‌ی A(0,1,2) و نقطه‌ی M(t-1,t+1,t) بردار AM را طوری می‌سازیم که بر خط مورد نظر عمود باشد، یعنی AM(t-1,t,t-2) باید بر V(1,1,1) عمود باشد. بنابراین:

AM.V = t-1+t+t-2 = 0  t=1  AM(0,1,-1)

AM بردار هادی خط مورد نظر است. پس:

C:x = 0y = t+1z = -t + 2

یا به عبارتی (x=0,y+z = 3) خط مورد نظر خواهد بود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ