0 مخالف

$gcd(n,n+1) = 1$

<p>$gcd(n,n+1) = 1$</p>

اثبات کنید به ازای هر عدد صحیح $n$، $gcd(n,n+1) = 1$.

# جبر # نظریه اعداد # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

به سادگی نشان می‌دهیم ترکیبی از $n$ و $n+1$ برابر $1$ می‌شود:

$(-1).n + (1).(n+1) = 1$

از طرفی می‌دانیم اگر یک ترکیب از دو عدد، $1$ باشد، می‌توانیم بگوییم نسبت به اولند، لذا:

$gcd(n,n+1) = 1$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ