0 مخالف

تساوی زیر را با استفاده از علامت‌های +  +  +  +  + کامل کنید

 

1    2    3    4    5

=

5    4    3    2    1

 

<p><span style="line-height: 24pt;">تساوی زیر را با استفاده از علامت&zwnj;های&nbsp;+&nbsp; +&nbsp; +&nbsp; +&nbsp; + کامل کنید</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="line-height: 24pt;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn></math></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="line-height: 24pt;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>=</mo></math></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="line-height: 24pt;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>5</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn></math></span></p>
<p>&nbsp;</p>

تساوی زیر را با استفاده از علامت‌های +  +  +  +  + کامل کنید

 

1    2    3    4    5

=

5    4    3    2    1

 

# ریاضیات # معما
پاسخ‌ها

12+3+45=54+3+2+1=60

0 مخالف

1+2+3+45 = 5+43+2+1 = 51

0 مخالف
  • تعداد علامت‌های + که می‌توانیم استفاده کنیم 5 تاست نه 6 تا.

    0 مخالف
پیش نمایش پاسخ