0 مخالف

ساعتی در هر شبانه‌روز 4 دقیقه عقب می‌ماند. اگر با یک ساعت دقیق آن را تنظیم کرده باشیم، مجدداً پس از چند روز زمان صحیح را نشان خواهد داد؟

<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 24pt;">ساعتی در هر شبانه&zwnj;روز 4 دقیقه عقب می&zwnj;ماند. اگر با یک ساعت دقیق آن را تنظیم کرده باشیم، مجدداً پس از چند روز زمان صحیح را نشان خواهد داد؟</span></p>

ساعتی در هر شبانه‌روز 4 دقیقه عقب می‌ماند. اگر با یک ساعت دقیق آن را تنظیم کرده باشیم، مجدداً پس از چند روز زمان صحیح را نشان خواهد داد؟

# ریاضیات # معما
پاسخ‌ها

با فرض اینکه ساعت عقربه‌ای باشد، اگر ساعت 12×60 دقیقه (یعنی 12 ساعت) عقب باشد، در واقع زمان صحیح را نشان خواهد داد
میزان اختلاف زمان             شبانه‌روز

شبانه روز 1x4 min12×60x=12×60×14=180

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ