0 مخالف

رقم سمت راست عدد 1315 را محاسبه کنید.

<p>رقم سمت راست عدد <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mn>13</mn><mn>15</mn></msup></math> را محاسبه کنید.</p>

رقم سمت راست عدد 1315 کدام گزینه است؟

  1. 1
  2. 3
  3. 7
  4. 9

# نظریه اعداد # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

رقم سمت راست یک عدد یعنی یکان در واقع همان همنهشتی به پیمانه‌ی 10 آن عدد است، بنابرین داریم

132 10169 10 9 10-1

در نتیجه

(132)7 10 (-1)7= -1

بنابراین با ضرب دو طرف در 13 خواهیم داشت،

1315 10 -13 10 -3 10 7

پس گزینه‌س 3 درست است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ