0 مخالف

تعداد ماتریس‌های با درایه‌ی صفر و یک مانند M از مرتبه‌ی 5×5 که در آن‌ها MT=M چقدر است؟

<p><span style="line-height: 24pt;">تعداد ماتریس&zwnj;های با درایه&zwnj;ی صفر و یک مانند&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi></math> از مرتبه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>5</mn><mo>&#215;</mo><mn>5</mn></math> که در آن&zwnj;ها&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi>M</mi><mi>T</mi></msup><mo>=</mo><mi>M</mi></math> چقدر است؟</span></p>

تعداد ماتریس‌های با درایه‌ی صفر و یک مانند M از مرتبه‌ی 5×5 که در آن‌ها MT=M کدام گزینه است؟

  1. 210
  2. 212
  3. 215
  4. 220

# نظریه اعداد # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

منظور سوال ماتریس‌هایی است که مقدار پایین قطر اصلی از بالای قطر اصلی تبعیت می‌کند و روی قطر اصلی آزاد است.

بنابرین در این سوال تعداد درایه‌های مستقل برابر است با 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 و هر درایه 2 حالت دارد یعنی صفر و یک می‌تواند باشد پس جواب می‌شود 215.

در حالت کلی تعداد درایه‌های مستقل در یک ماتریس n×n برابر است با n(n+1)2.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ