0 مخالف

رقم یکان عدد 11399+21399+...+91399 کدام است؟

<p><span style="line-height: 24pt;">رقم یکان عدد</span> <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mn>1</mn><mn>1399</mn></msup><mo>+</mo><msup><mn>2</mn><mn>1399</mn></msup><mo>+</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>+</mo><msup><mn>9</mn><mn>1399</mn></msup></math> کدام است؟</p>

رقم یکان عدد 11399+21399+...+91399 کدام گزینه است؟

  1. 9
  2. 5
  3. 3
  4. 7

# نظریه اعداد # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

می‌دانیم پیدا کردن رقم یکان یک عدد معادل با این است که بگوییم این عدد به پیمانه‌ی 10 همنهشت با چه عددی است، بنابراین عدد مورد نظر را به پیمانه‌ی 10 در می‌گیریم

11399+21399+...+91399 10 11399+21399+ 31399+41399+51399+(-4)1399+(-3)1399+(-2)1399+(-1)1399

حال می‌توانیم اعداد قرینه را با یکدیگر حذف کنیم، عبارتی که می‌ماند 51399 است، پس چون توان‌های عدد 5 هم دارای یکان 5 هستند، گزینه‌ی 2 یعنی عدد 5 صحیح خواهد بود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ