0 مخالف

اگر اعداد 2، 5، 7 و 8، هر کدام در یکی از مربع‌های زیر بتوانند قرار بگیرند (هر عدد فقط در یک مربع)، چند عدد مثبت مختلف (A) حاصل می‌شود؟

-+-=A

<p><span style="line-height: 24pt;">اگر اعداد 2، 5، 7 و 8، هر کدام در یکی از مربع&zwnj;های زیر بتوانند قرار بگیرند (هر عدد فقط در یک مربع)، چند عدد مثبت مختلف (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi></math>) حاصل می&zwnj;شود؟</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="line-height: 24pt;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mo>&#9633;</mo><mo>-</mo><mo>&#9633;</mo></mrow></mfenced><mo>+</mo><mfenced><mrow><mo>&#9633;</mo><mo>-</mo><mo>&#9633;</mo></mrow></mfenced><mo>=</mo><mi>A</mi></math></span></p>

اگر اعداد 2، 5، 7 و 8، هر کدام در یکی از مربع‌های زیر بتوانند قرار بگیرند (هر عدد فقط در یک مربع)، چند عدد مثبت مختلف (A) حاصل می‌شود؟

-+-=A

# ریاضیات # معما
پاسخ‌ها

فرض کنیم اعداد معادله‌ی بالا به ترتیب زیر باشند

P-Q+R-S=A

این معادله را می‌توان به صورت زیر نوشت

P+R-Q+S=A

با توجه به اینکه حاصل عدد مثبت است، پس

P+R>Q+S

پس حالت‌های ممکن به شرح زیر هستند

5+7>2+8 5+7-2+8=25+8>2+7 5+8-2+7=47+8>5+2 7+8-5+2=8

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ