0 مخالف

اگر $Q_8$ گروه کواترنیون‌های هشت عضوی باشد و $S_3$ گروه جایگشت‌های روی سه حرف، آنگاه گروه $Q_8 \times S_3$ چند عنصر مرتبه‌ی 12 دارد؟

<p><span style="line-height: 24pt;">اگر $Q_8$ گروه کواترنیون&zwnj;های هشت عضوی باشد و $S_3$ گروه جایگشت&zwnj;های روی سه حرف، آنگاه گروه $Q_8 \times S_3$ چند عنصر مرتبه&zwnj;ی 12 دارد؟</span></p>

اگر $Q_8$ گروه کواترنیون‌های هشت عضوی باشد و $S_3$ گروه جایگشت‌های روی سه حرف، آنگاه گروه $Q_8 \times S_3$ چند عنصر مرتبه‌ی 12 دارد؟

# ریاضیات # جبر # مبانی جبر
پاسخ‌ها

می‌دانیم oa,b=oa,ob. بنابراین اگر a,bQ8×S3 عضوی از مرتبه‌ی 12 باشد، آنگاه oa,ob=12.

چون در $Q_8$ عضوی از مرتبه‌ی 3 وجود ندارد و عناصر $S_3$ از مرتبه‌ی 1 و 2 و 3 هستند، ob=3 و oa=4.

از طرف دیگر در $S_3$ دو عضو از مرتبه‌ی 3 و در $Q_8$ شش عضو از مرتبه‌ی 4 وجود دارد.

در نتیجه برای a,b دقیقاً 12 انتخاب وجود دارد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ