0 مخالف

فرض کنیم اول فروردین‌ماهِ یک سال شمسی، روز پنج‌شنبه باشد و هر سال 20 روز تعطیل رسمی داشته باشد. اگر 4 روز از تعطیلات رسمی با روز جمعه مصادف باشد، در این سال جمعاً چند روز تعطیل است؟

<p><span style="line-height: 24pt;">فرض کنیم اول فروردین&zwnj;ماهِ یک سال شمسی، روز پنج&zwnj;شنبه باشد و هر سال 20 روز تعطیل رسمی داشته باشد. اگر 4 روز از تعطیلات رسمی با روز جمعه مصادف باشد، در این سال جمعاً چند روز تعطیل است؟</span></p>

فرض کنیم اول فروردین‌ماهِ یک سال شمسی، روز پنج‌شنبه باشد و هر سال 20 روز تعطیل رسمی داشته باشد. اگر 4 روز از تعطیلات رسمی با روز جمعه مصادف باشد، در این سال جمعاً چند روز تعطیل است؟

# ریاضیات # معما
پاسخ‌ها

می‌دانیم

365=52×7+1

سال شامل 52 هفته کامل و یک روز اضافه می‌باشد. چون روز اول سال پنج‌شنبه است پس روز آخر سال نیز پنج‌شنبه است. بنابراین این سال 52 جمعه و 53 پنج‌شنبه دارد.

در نتیجه تعداد کل روزهای تعطیل برابر است با

52+20-4=68

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ