0 مخالف

قرار گرفتن $7$ مسافر در یک اتاق سه تخته و دو اتاق دو تخته

<p>قرار گرفتن $7$ مسافر در یک اتاق سه تخته و دو اتاق دو تخته</p>

$7$ نفر مسافر، به چند طریق می‌توانند در یک اتاق سه تخته و دو اتاق دو تخته قرار گیرند؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

در واقع میخواهیم $7$ نفر را در سه اتاق تقسیم کنیم. $7$ نفر به $7!$ حالت مرتب می‌شوند ولی ترتیب مسافران داخل اتاق‌ها اهمیتی ندارد و فقط دنبال این هستیم که افراد را در اتاق‌ها تقسیم کنیم، بنابراین تعداد حالات برابر است با

 

$\dfrac{7!}{3! \times 2! \times 2!} = 210$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ