0 مخالف

بین اعداد زیر از چپ به راست ارتباط خاصی برقرار است. به جای علامت سوال، چه عددی باید قرار گیرد؟

3,4,7,16,43,?

<p><span style="line-height: 24pt;">بین اعداد زیر از چپ به راست ارتباط خاصی برقرار است. به جای علامت سوال، چه عددی باید قرار گیرد؟</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="line-height: 24pt;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>3</mn><mo>,</mo><mn>4</mn><mo>,</mo><mn>7</mn><mo>,</mo><mn>16</mn><mo>,</mo><mn>43</mn><mo>,</mo><mo>?</mo></math></span></p>

بین اعداد زیر از چپ به راست ارتباط خاصی برقرار است. به جای علامت سوال، چه عددی باید قرار گیرد؟

3,4,7,16,43,?

  1. 44
  2. 59
  3. 124
  4. 143

# ریاضیات # معما
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 3

با بررسی دنباله می‌بینیم که تفاضل هر جمله با جمله‌ی پیشین، توانی از عدد 3 است.

4-3=1=307-4=3=3116-7=9=3243-16=27=33?-43=34=81?=81+43=124

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ