0 مخالف

یک ردیف از $n$ صندلی داریم به طوری که روی هر کدام یک بچه نشسته است. هر بچه می‌تواند تا حداکثر یک صندلی تغییر مکان بدهد. تعداد آرایش‌های ممکن را بیابید.

<p><span style="line-height: 24pt;">یک ردیف از $n$ صندلی داریم به طوری که روی هر کدام یک بچه نشسته است. هر بچه می&zwnj;تواند تا حداکثر یک صندلی تغییر مکان بدهد. تعداد آرایش&zwnj;های ممکن را بیابید.</span></p>

یک ردیف از $n$ صندلی داریم به طوری که روی هر کدام یک بچه نشسته است. هر بچه می‌تواند تا حداکثر یک صندلی تغییر مکان بدهد. تعداد آرایش‌های ممکن را بیابید.

 

# ریاضیات # ترکیبیات # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

فرض کنید شماره‌ی صندلی‌ها و بچه‌ها 1,2,,n باشد. $a_n$ را تعداد آرایش‌های ممکن آنها بگیرید.

اگر بچه‌ی اول سر جایش بماند، تعداد آرایش‌ها برابر $a_{n-1}$ است. (یعنی تعداد آرایش‌هایی که بچه‌ی اول سر جای خود است.)

اگر بچه‌ی شماره 1 به صندلی 2 برود، بچه‌ی شماره‌ی 2 باید به صندلیی 1 برود، در این حالت تعداد آرایش‌ها برابر $a_{n-2}$ ت.

بنابراین داریم

an=an-1+an-2

که $a_1=1$ و $a_2=2$. بنابراین an=Fn+1 که Fn، $n$-امین عدد فیبوناچی است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ