0 مخالف

فرض کنیم $S$ مجموعه‌ای متشکل از 25 نقطه در صفحه باشد به طوری که از هر سه نقطه‌ی آن حداقل 2 تا با فاصله‌ی کمتر از یک از هم قرار داشته باشند.
نشان دهید 13 نقطه از $S$ وجود دارند به طوری که می‌توان آنها را با یک دیسک (دایره‌ی توپر) به شعاع یک پوشاند.

<p>فرض کنیم $S$ مجموعه&zwnj;ای متشکل از 25 نقطه در صفحه باشد به طوری که از هر سه نقطه&zwnj;ی آن حداقل 2 تا با فاصله&zwnj;ی کمتر از یک از هم قرار داشته باشند.<br />نشان دهید 13 نقطه از $S$ وجود دارند به طوری که می&zwnj;توان آنها را با یک دیسک (دایره&zwnj;ی توپر) به شعاع یک پوشاند.</p>

فرض کنیم $S$ مجموعه‌ای متشکل از 25 نقطه در صفحه باشد به طوری که از هر سه نقطه‌ی آن حداقل 2 تا با فاصله‌ی کمتر از یک از هم قرار داشته باشند.
نشان دهید 13 نقطه از $S$ وجود دارند به طوری که می‌توان آنها را با یک دیسک (دایره‌ی توپر) به شعاع یک پوشاند.

# ریاضیات # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

در حالت کلی‌تر این حکم را ثابت می‌کنیم. به جای اعداد 25 و 13 به ترتیب اعداد $2n+1$ و $n+1$ را در نظر بگیریم.

فرض کنیم $A$ و $B$ دو نقطه از $S$ باشند که بیشترین فاصله را دارند. اگر AB1، آنگاه دیسک به مرکز A و شعاع یک، تمام $2n+1$ نقطه را می‌پوشاند و مسأله حل می‌شود.

حال فرض کنیم AB>1 و $X$ نقطه‌ای در S-A,B باشد. طبق فرض سوال در زیرمجموعه‌ی A,B,X دو نقطه با فاصله‌ی کمتر از یک وجود دارد. بنابراین AX<1 یا BX<1. پس می‌توان گفت هر نقطه از $S$ مانند $X$، درون یکی از دو دایره‌ی به شعاع واحد و به مرکزهای $A$ و $B$ قرار دارد و طبق اصل لانه کبوتری یکی از این دو دایره شامل حداقل $n+1$ نقطه است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ