0 مخالف

ثابت کنید در بین هر 5 عدد طبیعی، همواره حاصل‌جمع سه تا از آنها بر 3 بخش‌پذیر است.

<p>ثابت کنید در بین هر 5 عدد طبیعی، همواره حاصل&zwnj;جمع سه تا از آنها بر 3 بخش&zwnj;پذیر است.</p>

ثابت کنید در بین هر 5 عدد طبیعی، همواره حاصل‌جمع سه تا از آنها بر 3 بخش‌پذیر است.

# ریاضیات # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

فرض کنیم سه جعبه‌ی 0 و 1 و 2 داریم و اگر باقی‌مانده‌ی عددی بر 3 برابر $i$ باشد، آن عدد را در جعبه‌ی $i$ قرار می‌دهیم.


حال اگر در یکی از جعبه‌ها 3 عدد وجود داشته باشد، حاصل‌جمع آنها بر 3 بخش‌پذیر است.

 

3a+i+3b+i+3c+i=3a+b+c+i

 

در غیر اینصورت در هر جعبه حداقل یک عدد وجود دارد و حاصل‌جمع این سه عدد بر 3 بخش‌پذیر است.

 

3a+0+3b+1+3a+2=3a+b+c+1

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ