0 مخالف

ثابت کنید cos1° عددی گنگ است.

<p>ثابت کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>&#176;</mo></mrow></mfenced></math> عددی گنگ است.</p>

ثابت کنید cos1° عددی گنگ است.

# ریاضیات # حسابان
پاسخ‌ها

اثبات به برهان خلف است. فرض کنید cos1° عددی گویا باشد. با توجه به اتحاد

cos2x=2cosx2-1

نتیجه می‌شود که

cos2°=2cos1°2-1


نیز گویاست. حال از آنجایی که

cosn°+1°+cosn°-1°=2cosn°cos1°

اگر در این رابطه قرار دهیم n=2 آنگاه با توجه به اینکه cos1° و cos2° گویا بودند، گویا بودن cos3° نتیجه می‌شود. به طور مشابه با قرار دادن n=3 نتیجه می‌گیریم cos4° گویا است. با ادامه این روند نتیجه می‌گیریم که برای همه مقادیر صحیح و مثبت n فرض گویا بودن cos1°، گویا بودن cosn° را نتیجه می‌دهد و این تناقض است زیرا مثلا cos30° گویا نیست.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ