0 مخالف

تعداد اعداد طبیعی کوچکتر از 1001، که بر 3 یا 4 بخش‌پذیر هستند، اما بر 5 بخش‌پذیر نیستند را بیابید.

<p>تعداد اعداد طبیعی کوچکتر از 1001، که بر 3 یا 4 بخش&zwnj;پذیر هستند، اما بر 5 بخش&zwnj;پذیر نیستند را بیابید.</p>

تعداد اعداد طبیعی کوچکتر از 1001، که بر 3 یا 4 بخش‌پذیر هستند، اما بر 5 بخش‌پذیر نیستند را بیابید.

# ریاضیات # نظریه اعداد # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

می‌دانیم

تعداد مضارب 3 کوچکتر از 1001: 10013=333

تعداد مضارب 4 کوچکتر از 1001: 10014=250

از بین این 583 عدد، تعداد مضارب 12 که درواقع دوبار شمرده شده‌اند، برابر است با

100112=83

اما مضارب 12 هم باید تنها یک بار شمرده شوند. بنابراین تعداد مضارب 3 یا 4 برابر است با 500.

در بین این 500 عدد، 100115=66 مضرب 15 و 100120=50 مضرب 20 را کنار می‌گذاریم زیرا این اعداد مضرب 5 هستند. اما با این کار تعداد 100160=16 مضرب 60 را دو بار کنار گذاشته‌ایم (وقتی عددی بر 60 بخض‌پذیر است، بر 15 و 20 نیز بخش‌پذیر است) که باید یک بار آنها را کنار بگذاریم.

بنابراین تعداد اعداد با ویژگی‌های مطلوب برابر است با

500-100115-100120+100160=500-66-50+16=400

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ