0 مخالف

باقیمانده‌ی تقسیم $3^{36} - 2^{36}$ بر $35$

<p>باقیمانده&zwnj;ی تقسیم $3^{36} - 2^{36}$ بر $35$</p>

باقیمانده‌ی تقسیم $3^{36} - 2^{36}$ بر $35$ را محاسبه کنید.

# جبر # جبر و احتمال # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

می‌دانیم $3^{3} \equiv^{35} -8 = -2^{3}$.

در نتیجه

$(3^{3} \equiv^{35} -2^{3})^{12} \Longrightarrow 3^{36} \equiv^{35} 2^{36} \Longrightarrow 3^{36} - 2^{36} \equiv^{35} 0$.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ