0 مخالف

فرض کنید p و p+2 هر دو عدد اول و بزرگتر از 3 باشند. ثابت کنید 2p+2 بر 12 بخش‌پذیر است.

<p>فرض کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>p</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>p</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></math> هر دو عدد اول و بزرگتر از 3 باشند. ثابت کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>2</mn><mi>p</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></math> بر 12 بخش&zwnj;پذیر است.</p>

فرض کنید p و p+2 هر دو عدد اول و بزرگتر از 3 باشند. ثابت کنید 2p+2 بر 12 بخش‌پذیر است.

# ریاضیات # نظریه اعداد # ریاضیات گسسته
پاسخ‌ها

چون 2p+2=2p+1، پس کافی است نشان دهیم 6|p+1.

حال چون p عددی فرد است، پس p+1 عددی زوج و بنابراین بر 2 بخش‌پذیر است. از طرفی چون p، p+1 و p+2 سه عدد متوالی هستند، یکی از آنها بر 3 بخش‌پذیر است. این عدد باید p+1 باشد، زیرا طبق فرض اعداد p و p+2 اول هستند. بنابراین p+1 بر 2 و 3 بخش‌پذیر است و در نتیجه بر 6 هم بخش‌پذیر است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ