0 مخالف

فرض کنید A ماتریسی 2×2 بر روی میدان(هیأت) F باشد. نشان دهید که A معکوس‌پذیر است اگر و تنها اگر detA≠0. اگر A معکوس‌پذیر باشد، فرمولی برای A-1 بدست آورید.

<p>فرض کنید&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi></math> ماتریسی&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mtext>2&#215;2</mtext></math> بر روی میدان(هیأت) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>F</mi></math> باشد. نشان دهید که&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi></math> معکوس&zwnj;پذیر است اگر و تنها اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mtext>det</mtext><mfenced><mi>A</mi></mfenced><mo>&#8800;0</mo></math>. اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi></math> معکوس&zwnj;پذیر باشد، فرمولی برای <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi>A</mi><mrow><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msup></math> بدست آورید.</p>

فرض کنید A ماتریسی 2×2 بر روی میدان F باشد. نشان دهید که A معکوس‌پذیر است اگر و تنها اگر detA≠0. اگر A معکوس‌پذیر باشد، فرمولی برای A-1 بدست آورید.

# ریاضیات # جبر # جبر خطی
پاسخ‌ها

اگر detA0، آنگاه adj AA=Aadj A=det AI. بنابراین واضح است که A-1=adj Adet A.

به طریق مشابه اگر A معکوس‌پذیر باشد، با توجه به فرمول A-1=adj Adet A داریم det A0.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ