0 مخالف

آیا تبدیلی خطی مانند T از 3 به 2 وجود دارد که T1,-1,1=1,0 و T1,1,1=0,1؟

<p>آیا تبدیلی خطی مانند <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>T</mi></math> از <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi><mn>3</mn></msup></math> به <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi mathvariant="normal">&#8477;</mi><mn>2</mn></msup></math> وجود دارد که&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>T</mi><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>,</mo><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mo>=</mo><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>0</mn></mrow></mfenced></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>T</mi><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mo>=</mo><mfenced><mrow><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></math>؟</p>

آیا تبدیلی خطی مانند T از 3 به 2 وجود دارد که T1,-1,1=1,0 و T1,1,1=0,1؟

# ریاضیات # جبر # جبر خطی
پاسخ‌ها

بردارهای α1=1,-1,1 و α2=1,1,1 و α3=1,0,0 در 3 مستقل خطی هستند، بنابراین پایه‌ای برای 3 تشکیل می‌دهند.

حال بردارهای β1=1,0 و β2=0,1 و β3=0,0 را در 2 در نظر می‌گیریم. بنابراین یک تبدیل خطی مانند T از 3 به 2 وجود دارد به طوری که

Tα1=T1,-1,1=β1=1,0Tα2=T1,1,1=β2=0,1Tα3=T1,0,0=β3=0,0

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ