0 مخالف

فرض کنید V فضای برداری بر روی یک زیرمیدانِ F از اعداد مختلط باشد و α، β و γ در V مستقل خطی باشند. ثابت کنید α+β، β+γ و γ+α دارای استقلال خطی‌اند.

<p>فرض کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>V</mi></math> فضای برداری بر روی یک زیرمیدانِ <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>F</mi></math> از اعداد مختلط باشد و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#945;</mi></math>، <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#946;</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#947;</mi></math> در <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>V</mi></math> مستقل خطی باشند. ثابت کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mi>&#945;</mi><mo>+</mo><mi>&#946;</mi></mrow></mfenced></math>، <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mi>&#946;</mi><mo>+</mo><mi>&#947;</mi></mrow></mfenced></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mi>&#947;</mi><mo>+</mo><mi>&#945;</mi></mrow></mfenced></math> دارای استقلال خطی&zwnj;اند.</p>

فرض کنید V فضای برداری بر روی یک زیرمیدانِ F از اعداد مختلط باشد و α، β و γ در V مستقل خطی باشند. ثابت کنید α+β، β+γ و γ+α دارای استقلال خطی‌اند.

# ریاضیات # جبر # جبر خطی
پاسخ‌ها

فرض می‌کنیم

λ1α+β+λ2β+γ+λ3γ+α=0λ1α+λ2β+λ3γ+λ1β+λ2γ+λ3α=0λ1+λ3α+λ2+λ1β+λ2+λ3γ=0

حال چون بردارهای  و  و  استقلال خطی دارند، پس ضرایب همگی صفر هستند. یعنی

λ1+λ3=0λ2+λ1=0λ2+λ3=0λ2-λ3=0λ2+λ3=02λ2=0λ2=0λ3=0=λ1

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ