0 مخالف

فرض کنیم V فضای برداری همه‌ی ماتریس‌های 2×2 بر روی میدان F باشد. با یافتن پایه‌ای برای V که 4 عنصر داشته باشد، ثابت کنید V چهار بعدی است.

<p>فرض کنیم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>V</mi></math> فضای برداری همه&zwnj;ی ماتریس&zwnj;های <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>2</mn><mo>&#215;</mo><mn>2</mn></math> بر روی میدان <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>F</mi></math> باشد. با یافتن پایه&zwnj;ای برای <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>V</mi></math> که 4 عنصر داشته باشد، ثابت کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>V</mi></math> چهار بعدی است.</p>

فرض کنیم V فضای برداری همه‌ی ماتریس‌های 2×2 بر روی میدان F باشد. با یافتن پایه‌ای برای V که 4 عنصر داشته باشد، ثابت کنید V چهار بعدی است.

# ریاضیات # جبر # جبر خطی
پاسخ‌ها

V=M2×2F=A=abcd | a,b,c,dFA=abcd=a1000e1+b0100e2+c0010e3+d0001e4

که e1، e2، e3 و e4 فضای V را تولید می‌کنند. چون استقلال خطی هم دارند، پایه‌ای برای V تشکیل می‌دهند.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ