0 مخالف

دستگاه معادلات AX=0 را که در آن A=abcd، یک ماتریس 2×2 روی میدان F است، در نظر بگیرید و احکام زیر را ثابت کنید.

<p>دستگاه معادلات <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mi>X</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></math> را که در آن <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mo>=</mo><mfenced open="[" close="]"><mtable><mtr><mtd><mi>a</mi></mtd><mtd><mi>b</mi></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>c</mi></mtd><mtd><mi>d</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced></math>، یک ماتریس <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>2</mn><mo>&#215;</mo><mn>2</mn></math> روی میدان <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>F</mi></math> است، در نظر بگیرید و احکام زیر را ثابت کنید.</p>

دستگاه معادلات AX=0 را که در آن A=abcd، یک ماتریس 2×2 روی میدان F است، در نظر بگیرید. ثابت کنید که

  1. اگر همه‌ی درایه‌های A صفر باشند، آنگاه هر زوج x1,x2 جوابی برای AX=0 است.
  2. اگر ad-bc0، آنگاه دستگاه AX=0 فقط دارای جواب بدیهی x1=x2=0 است.
  3. اگر ad-bc=0 و درایه‌ای از A مخالف صفر باشد، آنگاه جوابی چون x1°,x2° وجود دارد به طوری که x1,x2 یک جواب دستگاه است اگر و تنها اگر اسکالری چون y با شرایط x1=yx1° و x2=yx2° وجود داشته باشد.

# ریاضیات # جبر خطی
پاسخ‌ها

3. فرض کنیم x1,x2 یک جواب دستگاه باشد و a0. پس d=bca و در نتیجه داریم

 

ax1+bx2=0cx1+bcax2=0

  • اگر c0، آنگاه

x1+bax2=0x1+bax2=0

 

قرار می‌دهیم x1°=-bx2°=a که یک جواب غیربدیهی دستگاه است. چون a0 پس yای وجود دارد به طوری که

 

x1=yx1°=y-bx2=yx2°=ya

یک جواب برای دستگاه پیدا کردیم و در نتیجه بی‌نهایت دسته جواب برای دستگاه می‌توان ساخت که مضربی از جواب بدست آمده باشد.

 

  • اگر c=0 داریم

x1+bax2=00=0

بنابریان دستگاه به یک معادله‌ی x1+bax2=0 تبدیل می‌شود. مانند بالا ثابت می‌شود که صفر بودن c نه در جواب و نه در مقدار جواب تاثیری ندارد.

 

برعکس هرگاه x1=yx1°x2=yx2°، آنگاه x1,x2 یک جواب دستگاه است. از مفروضات مسئله داریم

 

ax1°+bx2°=0cx1°+dx2°=0ax1°y+bx2°y=0cx1°y+dx2°y=0ax1+bx2=0cx1+dx2=0

پس x1,x2 در معادله صدق می‌کند و یک جواب دستگاه است. همچنین اگر y=0، آنگاه دستگاه همگن دارای جواب بدیهی است.

0 مخالف

2. فرض کنیم دستگاه دارای جواب غیربدیهی x1,x2 باشد که x10. بنابراین برای هر b,d داریم

 

-d-bax1+bx2=0cx1+dx2=0ad-bcx1=0

در نتیجه ad-bc=0 که این متناقض با فرض مسئله است. پس دستگاه تنها دارای جواب بدیهی 0,0 است.

0 مخالف

1. فرض کنیم همه‌ی درایه‌های A صفر باشد، یعنی a,b,c,d=0. بنابراین

 

ax1+bx2=0cx1+dx2=00×x1+0×x2=00×x1+0×x2=0

پس هر جفت x1,x2 در دستگاه صدق می‌کند و یک جواب دستگاه خواهد بود.

 

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ