0 مخالف

همه‌ی جواب‌های دستگاه معادلات 1-ix1-ix2=02x1+1-ix2=0 را بدست آورید.

<p>همه&zwnj;ی جواب&zwnj;های دستگاه معادلات <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced open="{" close=""><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>-</mo><mi>i</mi></mrow></mfenced><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>-</mo><mi>i</mi><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mo>=</mo><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>2</mn><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>-</mo><mi>i</mi></mrow></mfenced><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mo>=</mo><mn>0</mn></mtd></mtr></mtable></mfenced></math> را بدست آورید.</p>

همه‌ی جواب‌های دستگاه معادلات 1-ix1-ix2=02x1+1-ix2=0 را بدست آورید.

# ریاضیات # جبر خطی
پاسخ‌ها

اگر دو ماتریس m×n، A و B هم‌ارز سطری باشند، آنگاه جواب‌های دو دستگاه معادلات خطی AX=0 و BX=0 یکی هستند.

حال فرض کنیم A=1-i-i21-i باشد، ماتریس تحویل شده‌ی A را به ترتیب زیر بدست می‌آوریم

 

A=1-i-i21-iiR1R11+i121-i2R1R12+2i221-iiR2R22+2i22i1+iR2R1R1R22i1+i2+2i2-R1+R2R22i1+i21-iiR2R22i1+i2i1+i-R1+R2R22i1+i00iR1R1-2i-100-R1R121-i00=BBX=02x1+1-ix2=0x2=-21-ix1

بنابراین a,-2a1-i دسته جواب‌های معادله‌ی BX=0 است.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ