0 مخالف

نشان دهید هر میدان با مشخصه‌ی صفر، شامل نسخه‌ای از میدان اعداد گویا است.

<p>نشان دهید هر میدان با مشخصه&zwnj;ی صفر، شامل نسخه&zwnj;ای از میدان اعداد گویا است.</p>

نشان دهید هر میدان با مشخصه‌ی صفر، شامل نسخه‌ای از میدان اعداد گویا است.

# ریاضیات # جبر # جبر خطی
پاسخ‌ها

فرض کنیم M زیرمیدانی از میدان F شد. می‌خواهیم نشان دهیم M شامل میدان ' است به طوری که و ' یکریخت هستند.(~')

1Mp=1+1++1M

طبق فرض، مشخصه‌ی M صفر است.

q=1+1++1M    , q01qMp×1qM

برای یکریخت بودن و ' کافیست یک نگاشت از  به ' در نظر بگیریم که 1 را به 1' می‌برد.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ