0 مخالف

نشان دهید که هر زیرمیدان از میدان اعداد مختلط، شامل همه‌ی اعداد گویا است.

<p>نشان دهید که هر زیرمیدان از میدان اعداد مختلط، شامل همه&zwnj;ی اعداد گویا است.</p>

نشان دهید که هر زیرمیدان از میدان اعداد مختلط، شامل همه‌ی اعداد گویا است.

# ریاضیات # جبر # جبر خطی
پاسخ‌ها

فرض کنید M زیرمیدانی از باشد. باید ثابت کنیم M( یعنی برای هر p و q که p,q و q0 باید نشان دهیم pqM). چون M زیرمیدانی از است، پس 1M و p=1+1++1M و چون میدان اعداد مختلط دارای مشخصه‌ی صفر است، برای هر q که q0، آنگاه q=1+1++1M و 1qM.

جون M نسبت به عمل ضرب بسته است و p و 1q متعلق به M هستند، بنابراین pqM و حکم ثابت می‌شود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ